Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti Motogart s.r.o. platné od 1.2.2014 (dále jen „Obchodní podmínky“)

 1. Úvod
  1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, společností Motogart s.r.o., IČ 24213896, se sídlem Praha 10 - Dubeč, Nepovolená 1320, okres Praha Hl.m., PSČ 107 00, zapsané u Městského soudu v Praze, pod Sp.zn. C 189271 (dále jen „prodávající“) a kupujícím při nákupu zboží v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím (dále jen „zboží“).  
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního vztahu uzavřeného prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „E-shop“) a jsou volně dostupné na internetu: www.motogart.cz.  Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení Obchodních podmínek změnit nebo vyloučit, a to výhradně písemným ujednáním.
  3. Před objednáním zboží z E-shopu je kupující povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si Obchodní podmínky přečetl a souhlasí s nimi.
  4. Adresa provozovny prodávajícího, kde lze v pracovní době kontaktovat prodávajícího, je následující: Za Zastávkou 1, Praha 10 - Dolní Měcholupy, PSČ 109 00.
 2. Objednávání zboží
  1. Zboží je objednáváno na základě odeslání objednávkového formuláře v E-shopu Odběratele (dále jen „objednávka“).
  2. Po přijetí objednávky kupujícího, prodávající zašle na email uvedený v objednávce potvrzení o přijetí objednávky nebo informaci o nemožnosti dodat zboží řádně a včas (např. vyprodání zásob, apod.). Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne na základě doručení potvrzení o přijetí objednávky na email uvedený v objednávce (dále jen „kupní smlouva“).
 3. Cena zboží
  1. Cena zboží vychází z nabídky prodávajícího a je sjednána v kupní smlouvě. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
  2. Dojde-li po odeslání potvrzení přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek z důvodů nezaviněných prodávajícím, např. výrazná změna kurzu zahraniční měny, změna výše daně z přidané hodnoty, vyhrazuje si prodávající změnit cenu objednaného zboží. Takto změněná kupní cena musí být ze strany kupujícího písemně (i emailem) schválena. Nedojde-li k dohodě stran o změně podmínek kupní smlouvy, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou (i emailovou) formu a musí být doručeno kupujícímu.
  3. V případě, že bylo zboží ze strany kupujícího již zaplaceno, vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy zaplacenou kupní cenu v plné výši, a to způsobem domluveným stranami.
 4. Dodací podmínky
  1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
  2. Je-li zboží hrazeno prostřednictvím bankovního převodu, je zboží odesíláno vždy až po jeho zaplacení, a to do dvou pracovních dnů od přijetí platby za zboží, je-li zboží skladem, jinak ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě.
  3. Dodavatel může dodat zboží i před určenou dodací lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek, nevyžádá-li si kupující dodání zboží v jednom plnění.
  4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a případně záruční list dodá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
  5. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím zásilkové služby. Cena za dopravu zboží na území České republiky činí 160 Kč, cena za dopravu do zahraničí (Slovensko) činí  280,- Kč. Kupující je též oprávněn odebrat si zboží osobně, v provozovně prodávajícího umístěné na adrese: Za Zastávkou 1, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00. Zasílání zboží do zahraničí lze sjednat individuálně, na tel. čísle: +420 776 776 772.
  6. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
  7. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 5. Platební podmínky
  1. Podkladem pro zaplacení zboží je faktura. Faktura obsahuje veškeré zákonem předepsané náležitosti.
  2. Kupující má možnost zaplatit zboží bankovním převodem na účet č. 249684655/0300, dobírkou nebo v hotovosti, je-li zboží přebíráno v provozovně prodávajícího.
  3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad a případně záruční list dodá prodávající spolu se zbožím.
  4. Zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím zásilkové služby. Cena za dopravu zboží činí 160 Kč. Kupující je též oprávněn odebrat si zboží osobně, v provozovně prodávajícího umístěné na adrese: Za Zastávkou 1, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00.
 6. Vady zboží a záruka

Jakost při převzetí

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 2. Prodávající neručí za případné vady způsobené přepravcem.

 3. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 4. Kupující je povinen vady uplatnit neprodleně po jejich zjištění, vady množstevní a zjevné do 10 dnů od dodání zboží, skryté vady do 10 dnů od jejich zjištění, avšak nejpozději do 2 let od přechodu nebezpečí škody na zboží.

 5. Kupující má podle svého požadavku nárok na dodání chybějícího množství, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 8. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Záruční doba

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 1. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 2. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 1. Uplatnění reklamace
  1. Kupující reklamaci uplatňuje písemně (i emailem), na adrese provozovny prodávajícího či na této emailové adrese: info@motogart.cz
  2. Reklamace obsahuje označení odběratele a reklamovaného zboží, identifikaci dodávky, ze které zboží pochází (číslo dodacího listu, faktury), popis vady případně fotodokumentaci.
  3. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  4. Prodávající do 2 pracovních dnů kontaktuje kupujícího a sdělí mu, jakým způsobem bude reklamace vyřízena, případně, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  5. Bude-li sjednáno zpětné odeslání vadného zboží prodávajícímu, vrací kupující zboží prostřednictvím doručovatele poštovních služeb jako doporučený pojištěný obchodní balík. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 2. Odstoupení od smlouvy
  1. Kupující – jeli spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
  2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
  3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
  4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží kterou od kupujícího přijal, a to stejným způsobem, jakým platbu přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
  5. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající cenu zboží do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
  6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
  7. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu a u dodávky novin, knih, časopisů, nebo jiných periodik.
  8. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy najdete na: www.motogart.cz/eshop.

 

Vážení zákazníci.

Naše provozovna od 1.3.2017 podléhá EET.

Jsme tedy povinni podle zákona o evidenci tržeb kupujícímu vystavit účtenku a zároveň přijatou platbu zaevidovat u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Motogart.cz